DODO - KPP w Stalowej Woli

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych  informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli:

    - adres: ul. Popiełuszki 24, 37-450 Stalowa Wola,
|
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli  sprawuje Inspektor ochrony danych:

    -  Katarzyna Rejowska tel. 47 8261 363,
    - adres: ul. Popiełuszki 24, 37-450 Stalowa Wola,
    - email: iod.stalowa-wola@rz.policja.gov.pl.

3. Osobą zastępującą Inspektora ochrony danych jest:

- Agnieszka Koniarz, 47 8261 435,
- adres: ul. Popiełuszki 24, 37-450 Stalowa Wola,
- e-mail: iod.stalowa-wola@rz.policja.gov.pl.

4. W Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli, dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także do wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

5. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

a) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych (dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

b) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia 
danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony